Software herunterladen Software Download Deutsch Software herunterladen Französisch Software Download Schwedisch Software herunterladen Spanisch Software herunterladen Brasilien Software herunterladen holländisch Software downloaden Italienisch Software Download japanisch Software downloaden Polnisch

Download-DLL: "presentationui.resources.dll"

Name Suchen

Name: presentationui.resources.dll
Version: 3.0.6920.4902
Große: 380928
Typ: Dynamic Link Library
Betriebssystem:
Copyright: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò (Microsoft Corp.). Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Interne name: PresentationUI.resources.dll
Name des Produkts: Microsoft® .NET Framework 3.0.6920.4902
Produktbeschreibung: PresentationUI.dll
Sprache: Russisch
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z