Software herunterladen Software Download Deutsch Software herunterladen Französisch Software Download Schwedisch Software herunterladen Spanisch Software herunterladen Brasilien Software herunterladen holländisch Software downloaden Italienisch Software Download japanisch Software downloaden Polnisch

Download-DLL: "microsoft.build.utilities.resources.dll"

Name Suchen

Name: microsoft.build.utilities.resources.dll
Version: 2.0.50727.4927
Große: 11776
Typ: Dynamic Link Library
Betriebssystem:
Copyright: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Interne name: Microsoft.Build.Utilities.resources.dll
Name des Produkts: Microsoft® .NET Framework 2.0.50727.4927
Produktbeschreibung: Microsoft.Build.Utilities.dll
Sprache: Russisch
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z